Map of [object Object]

ZEMAN-meat sausages, Inc.

Riegerova 2386, 350 02 Cheb, Czechia
📞 +420 730 852 030

서비스 옵션

  • 매장 내 쇼핑
  • 당일 배송

접근성

  • 휠체어 이용 가능 주차장
  • 휠체어 접근 가능 입구

결제

  • 직불 카드
  • NFC 모바일 결제
  • 신용 카드

카를로비 바리, 체코 레프리간에 위치한 ZEMAN-meat sausages, Inc. 박물관은 소시지의 역사를 즐길 수 있고, 다양한 소시지 관련 제품과 소시지 가공 과정을 체험할 수 있는 유일한 박물관입니다. 방문객들은 역사적인 소시지 관련 제품과 과정을 살펴보고 소시지 제조 과정을 이해할 수 있는 재미있는 경험을 할 수 있습니다.

박물관의 주요 전시품으로는 체코의 역사적인 소시지 관련 제품, 소시지 가공 과정, 소시지 제조 과정, 소시지 제조 장비 및 소시지 관련 이미지 등이 있습니다. 방문객들은 소시지 관련 역사를 자세히 알아볼 수 있고, 소시지 가공 과정에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 또한 방문객들은 소시지 제조 과정과 소시지 제조 장비를 실제로 체험할 수 있습니다.

박물관에서는 소시지 관련 제품과 소시지 제조 과정을 체험할 수 있는 여러 가지 이벤트를 진행합니다. 또한 방문객들은 소시지 관련 상품을 구매하거나 기타 소시지 관련 제품을 즐길 수 있습니다.

ZEMAN-meat sausages, Inc. 박물관은 소시지 역사를 즐길 수 있는 최고의 곳입니다. 방문객들은 소시지 관련 역사적인 제품과 소시지 가공 과정, 소시지 제조 과정 및 소시지 제조 장비를 즐길 수 있습니다. 방문객들은 또한 소시지 관련 이벤트와 제품을 즐길 수 있습니다. 이 박물관에 방문하는 것은 소시지 역사를 즐기고 소시지 제조 과정을 이해하는 것을 도와주는 좋은 기회입니다.

리뷰

5
4
3
2
1
4.1
21 리뷰
2

(Translated by Google) The only thing that makes me sad about this store is that they cut the salamis and especially the hams into very thick slices. (Original) Jediné, co mě mrzí v této prodejně je to, že salámy a hlavně šunky krájí na moc silné plátky.

4

(Translated by Google) The store is clean, pleasant. It's good to shop here. (Original) Prodejna čistá, příjemná.Dobře se zde nakupuje.

4

(Translated by Google) high supply and selection. (Original) vysoká nabídka a výběr.